Home Ethereum (ETH) Curve Finance (CRV), cơ chế hoạt động của sàn Dex chuyên giao dịch Stable assets