Home Ethereum (ETH) Giải pháp mở rộng lớp 2 của Ethereum là Optimism gọi vốn 150 triệu đô định giá 1.65 tỷ đô