Home Near (NEAR) NEAR Protocol nhận tài trợ 350 triệu USD của DAO để phát triển các dự án DeFi