Home Hệ sinh thái Ontology: Layer 1 Trust Network cho dữ liệu và nhận dạng phi tập trung