Home Thị trường Phần thưởng khối (block reward) hay block subsidy