Home Thị trường Phân tích kèo IEO C98, cơ hội nào cho holder BNB?