Home Dành Cho Người Mới DAO – Tổ chức tự trị phi tập trung – Tập hợp sức mạnh thế giới lại với nhau