Home Cosmos (ATOM) Axelar Network huy động 35 triệu đô với mức định giá 1 tỷ đô