Home Cosmos (ATOM) dYdX sẽ không thu được lợi nhuận từ v4