Home Uncategorized Berachain tập trung vào thanh khoản mở mạng thử nghiệm lớp 1 ra công chúng