Home COS.TV Contentos -mở rộng sang châu Âu và có kế hoạch phát hành mã thông báo ‘Soulbound’ cho những người sáng tạo được chứng nhận