Home Binance Smart Chain (BSC) Hooked Protocol (HOOK) là dự án Binance Launchpad thứ 29