Home Tổng thể về tiền tệ Thế Giới Nghĩa vụ trái phiếu thế chấp (Collateralized Bond Obligation – CBO) là gì?