Home Tổng thể về tiền tệ Thế Giới Tiền giấy mệnh giá 30 đồng bất chấp quy luật kinh tế