Home Uncategorized Web3 – khái niệm internet tương lai hay chiêu tiếp thị blockchain đang được phóng đại tới mức phi lý?