Home Cosmos (ATOM) CertiK (CTK) huy động được 88 triệu đô la với mức định giá 2 tỷ đô la