Home Cosmos (ATOM) Giai đoạn tiếp theo của THORChain: Tiếp nhận, phát triển và mở rộng quy mô