Home Tổng thể về tiền tệ Thế Giới HOÁN ĐỔI MẶC ĐỊNH TÍN DỤNG “CREDIT DEFAULT SWAP”