Home Cosmos (ATOM) Sei huy động được (Seed sales) 5 triệu đô la do Multicoin Capital lead