Home Cosmos (ATOM) Umee gọi vốn 6,3 triệu đô la để kết nối Cosmos và Ethereum với DeFi chuỗi chéo