Home Cosmos (ATOM) dYdX Chain bắt đầu phân phối phần thưởng giao dịch cho trình xác thực”Validator” và staker