Home Cosmos (ATOM) Sei Labs huy động được 30 triệu USD để xây dựng lớp 1 cho giao dịch -Sei Labs huy động được 30 triệu USD để xây dựng lớp 1 cho giao dịch