Home Cosmos (ATOM) Osmosis cập nhật từ Osmosis Lab, Ngày 7 tháng 9 năm 2022, Osmosis V1 Serotorin